Privacy Policy

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op (i) de persoonsgegevens die STVV NV, met maatschappelijke zetel te Tiensesteenweg 168, 3800 Sint-Truiden en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE0845.049.251 (hierna: “STVV” of “wij”) via de website www.stvv.com (hierna: “Website”) en/of n.a.v. offline balie-verkoop “tickets/abonnementen (Seizoenskaart)” en “dineren op Stayen” verzamelt en (ii) het gebruik ervan voor o.m. uitvoering van de afgesloten overeenkomst en/of (gepersonaliseerde) marketing doeleinden door STVV.

Wij hebben Maetzler Rechtsanwalts GmbH & Co KG aangeduid als onze Data Protection Officer (DPO) overeenkomstig artikel 37 GDPR. Onze DPO kan gecontacteerd worden via privacy@stvv.com .

Welke zijn uw rechten ?

U heeft volgende rechten: Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

Om uw rechten uit te oefenen volstaat het om ons te contacteren, hetzij per contact page (https://prighter.com/q/12396155) of per post naar Tiensesteenweg 168, 3800 Sint-Truiden. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen de 30 dagen.

Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Waar kunt u een klacht indienen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevens-beschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00,
e-mail: contact@apd-gba.be.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
– Bij een bezoek aan de Website verkrijgen wij onder meer uw IP-adres en uw taalkeuze (“technische informatie”),
– Bij registratie op de STVV nieuwsbrief: uw naam en e-mailadres;
– Bij registratie voor “tickets/abonnementen (Seizoenskaart)” (via Website en offline balie-verkoop) verkrijgen wij uw naam en voornaam, adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer;      
– Bij gebruik van de “cashless” functie op uw abonnement (seizoensticket, cashless card, Binkenkaart, Mobiele app), hebben wij toegang tot financiële gegevens (saldo kaart) en consumptiegedrag;
– Bij registratie voor “dineren op Stayen” (via Website en offline balie-verkoop) verkrijgen wij uw naam en voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele specifieke voedingswensen;

-Bij het betreden van het stadion kunnen we beelden en videomateriaal verkrijgen, waarin uw persoonsgegevens mogelijk begrepen zijn. Om niet-toegelaten toegang tot het stadium te vermijden kunnen wij ook persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen verwerken.

Het is mogelijk dat de hierboven vermelde persoonsgegevens ook van minderjarigen worden verkregen. STVV erkent dat persoonsgegevens van minderjarigen beschermd moeten worden met een hogere beschermingsgraad en STVV engageert zich om persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken met uiterste waakzaamheid.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:
– Door middel van cookies (zie Cookie beleid),
– Door middel van een registratieformulier of bestelformulier (voor de STVV nieuwsbrief, “tickets/abonnementen (seizoensticket, cashlesskaart)” en “dineren op Stayen”),
- Door middel van het gebruiken van de “cashless” functie op uw abonnement (Seizoensticket, Cashlesskaart, Binkenkaart, Mobiele app);

- Door gebruik te maken van toegangscontroles aan het stadion.


Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u? (doeleinden)

Wij verzamelen technische informatie voor het verzorgen en verbeteren van de Website en het opmaken van anonieme bezoekersstatistieken.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens (vb. identiteitsgegevens, financiële gegevens, …) met het oog op (i) het leveren en factureren van uw bestelling (“tickets”, “dineren op Stayen”, “cashless”) en/of (ii) het toesturen van een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) marketing.

Wij zullen dus persoonsgegevens verwerken om een contract met u te kunnen sluiten en uit te voeren alsook om u op de hoogte te houden omtrent STVV. Indien u de benodigde persoonsgegevens niet kan bezorgen, kan STVV niet garanderen dat het een contract met u zal kunnen sluiten en uitvoeren noch dat STVV u op de hoogte kan houden door middel van nieuwsbrieven en via marketing.

Wij verwerken gegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen om de veiligheid in het stadion te garanderen.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de “cookie-banner” (Cookie beleid) en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw persoonsgegevens mogen wij verwerken om de overeenkomst uit te voeren. Bijkomend zijn wij als voetbalclub wettelijk verplicht om elke toeschouwer in het stadium te kunnen identificeren. Wij verwerken uw persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen op basis van de uitvoering van de overeenkomst, inclusief de huisregels die van toepassing zijn wanneer u een ticket koopt en het stadion betreedt. Indien er geen contract werd gesloten, baseren we dergelijke verwerking op de legitieme belangen om de veiligheid en orde te handhaven en om misdrijven te voorkomen.

Uw persoonsgegevens mogen wij verwerken om u een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) marketing te versturen:

  • Indien u zich hebt ingeschreven op de STVV nieuwsbrief via de Website heeft u ons de toestemming gegeven om de nieuwsbrieven te versturen. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden.

  • Indien u een abonnement (Seizoensticket) hebt aangekocht dan sturen wij u een nieuwsbrief en een abonnementenmagazine op basis van ons gerechtvaardigd belang.

  • Indien u een reservatie heeft gemaakt voor “dineren op Stayen” en/of "tickets" aankocht en/of registreerde voor het "Cashless" platform, dan sturen wij u een nieuwsbrief op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden (al dan niet buiten de EU)?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk maar bijvoorbeeld aan de maker/hoster van onze Website, de bank/betalingsdienstverlener, de cateraar, de drukker. Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

STVV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden (inclusief de commerciële partners van STVV), tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Voor zover u er mee akkoord bent gegaan dat wij uw persoonsgegevens doorsturen naar Pro League nv voor haar direct marketingdoeleinden, neemt u kennis van het feit dat wij, tezamen met Pro League nv, zullen ageren als ‘gezamenlijke verantwoordelijken’ voor deze specifieke verwerking. Deze verwerking bestaan erin dat de gezamenlijke verantwoordelijken uw persoonsgegevens naar elkaar doorsturen, indien u daar expliciet voor heeft toegestemd (via een opt-in box), via de CRM-databank. Voor wat betreft de rechten die u kan uitoefenen onder de AVG t.a.v. deze verwerking (o.a. onder artikel 13 en 14 AVG), kan u zich richten tot ons om deze uit te oefenen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook buiten Europa gedeeld worden. STVV verbindt zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. De volledige en bijgewerkte lijst van de beslissingen inzake de gepaste aard van Gegevensbescherming in de derde landen goedgekeurd door de Commissie van de EU kan worden geraadpleegd op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_nl. Een kopie van de persoonsgegevens kan steeds worden opgevraagd via privacy@stvv.com.

Tot slot kunnen wij genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens met overheidsinstellingen (m.i.v. politie, vervolgende overheden, justitie, ministerie van binnenlandse zaken, …) te delen, voornamelijk in geval van eventuele strafrechtelijke veroordelingen.

Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding of in het kader van de specifieke voetbalwetgeving).

Wat met links naar derde websites, vb. online fanshop?

De online fanshop van STVV wordt uitgebaat door een derde partij (‘Belgoshop’). De privacyvoorwaarden kun je vinden op https://shops.topfanz.com/nl/service/privacy-policy/.

STVV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar gelinkt wordt vanop STVV door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van STVV.

Welke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen hebben wij genomen om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze persoonsgegevens: o.m. een SSL-certificaat, de persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor beheerderaccount, ...

In geen geval kan STVV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Versie: 19 April 2021